Termeni și condiții

Termenii și condiții

Termeni și Condiții condiții din 2023-03-12
Termeni și condiții ale site-ului RadulescuCristian.ro

1. Termeni generali

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare a Site-ului www.RadulescuCristian.ro (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.RadulescuCristian.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor: „Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.RadulescuCristian.ro; „Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare Radulescu Cristian Șos.Pantelimon. Nr.334 Bl.30 Sc.2 Et.8 Ap.155 Sect. 2, București, România Cod poștal: 021659, Tel: 0722.90.22.09; „Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componența a acestuia; „Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Utilizatorul înțelege și accepta în mod expres, în întregime și necondiționat, prevederile acestor Termeni și Condiții (Contractul dintre Utilizator și Administratorul Site-ului) și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site înțelege și accepta că utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile acestor Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați Serviciile oferite de acesta.

Administratorul Site-ului poate cesiona oricând către un terț drepturile și obligațiile izvorâte din prevederile acestor Termeni și Condiții, inclusiv prin cesionarea către un terț a Contractului (Termeni și Condiții), iar Utilizatorul consimte anticipat la aceasta cesiune, conform dispozițiilor art. 1315 și următoarele din Codul Civil. Pentru a înlătura orice îndoială, utilizatorii site-ului RadulescuCristian.ro consimt anticipat la substituirea Rădulescu Cristian cu un terț în raporturile născute între acesta și Utilizatori în temeiul prevederile acestor Termeni și Condiții.

2. Drepturile asupra conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o alta sursă și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de „comunicate de presa”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obliga să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componența a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totala sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: Radulescu Cristian Șos.Pantelimon. Nr.334 Bl.30 Sc.2 Et.8 Ap.155 Sect. 2, București, România Cod poștal: 021659, Tel: 0722.90.22.09; cu mențiunea „Pentru administratorul RadulescuCristian.ro” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asuma obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoana le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze neexclusiv, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertatea ale omului potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru publicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postarii către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platforma de comunicare si ca doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu comentarii, dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

3. Nota de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor legislației aplicabile în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificata și completata, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în conditii optime a Serviciului.

Pentru informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam să citiți și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, document care este parte integrantă din Termeni și Condiții.

43. Tarife și plăti

Având în vedere că anumite Servicii disponibile prin intermediul Site-ului sunt contra cost, Utilizatorul se obligă să achite către Administratorul Site-ului tariful pentru respectivele Servicii, potrivit informațiilor disponibile pe Site în pagina de plata. Un Utilizator va putea accesa Serviciile respective conform prevederilor prezentelor Termeni și condiții și conform informațiilor disponibile pe site numai după autentificare și plata tarifelor corespunzătoare.

Administratorul Site-ului nu va pretinde și Utilizatorul nu este obligat să plătească vreun tarif suplimentar în afară de cele menționate pe Site. Utilizatorul nu poate cere rambursarea acestui tarif în nicio situație în care a încălcat oricare din prevederile prezentelor Termeni și condiții.

Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre Servicii și de a stabili noi tarife în orice moment, potrivit propriei sale opțiuni. Orice modificare de tarife va deveni operantă imediat după notificarea în acest sens a Utilizatorului (prin e-mail sau prin afișarea acesteia pe Site, potrivit opțiuni Administratorului Site-ului).

Sunt aplicabile următoarele reguli pentru transferul de la Utilizator către Administratorul Site-ului a tarifelor corespunzătoare Serviciilor prestate în favoarea Utilizatorului: Utilizatorul va transfera în avans Administratorului Site-ului contravaloarea Serviciilor sau va plăti ramburs, plata sumei fiind considerată efectuata doar la momentul la care contul bancar al Administratorului Site-ului va fi fost creditat cu suma respectivă, iar banca va fi confirmat operațiunea prin extras bancar sau alte documente bancare similare eliberate Administratorului Site-ului; Plata se va putea face ramburs sau prin card, potrivit instrucţiunilor disponibile pe Site. Având în vedere efectuarea plății ramburs sau prin card, Utilizatorul se supune în Întregime termenilor și condițiilor operatorului de plăti,

Utilizatorul înțelege și este de acord să suporte toate taxele și impozitele aplicabile sau orice alte taxe impuse potrivit prevederilor legale în materie în legătura cu utilizarea Serviciilor de către Utilizator, precum și toate comisioanele sau spezele de orice fel prevăzute pe Site sau datorate în orice mod în legătură cu sumele transferate cu orice titlu Administratorului Site-ului.

4. Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și accepta ca Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvența, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite condiții obiective, precum și ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice alta activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

6. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi solutionat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

7. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă si fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptata deplin si necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Acceptă Termenii și Condițiile